اعتیاد در افراد نوجوان و پیش از نوجوانی۱

اعتیاد در افراد نوجوان و پیش از نوجوانی

چرا “بزرگسالی” زمانی مناسب برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر محسوب می شود؟

منظور از بزرگسالی، به نوعی رسیدن به سن ۱۵ سال به بالاست؛ سنی که قوه های تشخیص و تصمیم گیری در فرد و در مغز او کم کم تکامل می یابد و به اصطلاح فرد می تواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد. تاکنون در مطالعاتِ صورت گرفته، این مساله بارها ثابت شده است که هرچه سن استعمال مواد مخدر پایین تر باشد، احتمال توسعه ی اعتیاد و بیشتر شدن آن هم افزایش می یابد. یعنی وقتی فردی در سن کم و بدون اطلاع و تشخیصِ ماهیتِ ماده ی مخدر، اقدام به سوء مصرف می کند، بیشتر از فردی در سن بالاتر در معرض توسعه ی اعتیاد قرار می گیرد.

(بیشتر…)