درمان تریاک - دارو درمانی و رفتار درمانی ِ تریاک ۲

درمان تریاک – دارو درمانی و رفتار درمانی ِ تریاک

برای درمان تریاک از چه روشی استفاده می شود؟ متادون درمانی یا رفتار  درمانی؟

برای درمان اغلب مواد مخدر، هر دو روش در دسترس است و همانطور که در مقالات قبلی روی وب سایت نیز به آن اشاره شد، بهترین برنامه ی درمانی برای ترک و درمان اعتیاد، برنامه ای است که ترکیبی از دارو درمانی و رفتار درمانی باشد. برای تریاک نیز هم زمان از متادون به عنوان دارودرمانی استفاده می شود و در کنار متادون از رفتار درمانی به کمک روانشناس نیز استفاده می شود.

(بیشتر…)