شرایط پذیرش در کمپ

رهجو با همراه داشتن مدرک شناسایی و لوازم اقامتی و همراه داشتن همراه با مدارک شناسایی به موسسه جهت درمان ورود پیدا می کند و پس از پر کردن فرم پذیرش و آزمایش نوع اعتیاد برای مراحل درمان آماده می شود.